Säännöt

Säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Porin Seudun Isovanhemmat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki.

Yhdistyksen tavoitteena on
– tuoda esille isovanhemmuuden merkitystä lastenlapsille ja yhteiskunnalle
– edistää isovanhempien mahdollisuuksia tukea lastensa perheitä
– ylläpitää ja edistää yhteistyötä ja verkottumista isovanhempien, vanhempien ja lasten parhaaksi toimivien muiden järjestöjen ja viranomaisten välillä
– tukea päiväkoteja ja kouluja niiden kasvatustehtävässä sekä yhdessä edistää lasten tasapainoista, turvallista ja monipuolista kehitystä
– ylläpitää ja kehittää hyviä yhteisöllisiä käytäntöjä sekä siirtää perinteitä voimavarana ja mahdollisuutena.

Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys
– pitää yhteyttä kasvatus- ja opetusalan viranomaisiin, yhteiskunnan päättäjiin sekä alan muihin järjestöihin ja yhteisöihin
– ottaa kantaa kansallisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin
– harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä tuottaa tiedotusaineistoa.

Aatteellisen toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi yhdistys voi kerätä vuosittaisen jäsenmaksun.
Yhdistys voi anoa varoja julkisista avustuksista, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa kiinteää omaisuutta ja harjoittaa kustannustoimintaa sekä toimeenpanna asianmukaisesti luvan
saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy
yhdistyksen tavoitteet.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä varhaiskasvatuksen tai koulutuksen alalla toimiva rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka tukee yhdistyksen tavoitteita.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi yhdistyksen toimialalla ansioituneen henkilön.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jatkuvasti laiminlyönyt mahdolliset
jäsenmaksuvelvoitteensa tai on toiminut muutoin yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

Varsinaiselta- tai kannattajajäseneltä voidaan periä vuosittainen jäsenmaksu, joka on suoritettava hallituksen päättämänä aikana.Jäsenmaksu voi olla
erisuuruinen varsinaisille ja kannattajajäsenille. Kunniajäsenellä ja -puheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen muut kuusi (6) jäsentä valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja heistä on puolet vuosittain erovuorossa,
ensimmäisellä kerralla kuitenkin arvan mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt hallitus
valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus voi valita keskuudestaan avukseen kolmen (3) jäsenen työvaliokunnan sekä asettaa avukseen muita tarpeellisia jaostoja tai toimikuntia
sekä vahvistaa niille tehtävänkuvauksen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen
jäsentä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Jos äänet menevät tasan, ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa kuitenkin arpa.

Muut hallitusta koskevat määräykset

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilit ja tarkastettavat asiakirjat luovutetaan 15. helmikuuta mennessä yhdistyksen
tilintarkastajille, joiden tulee luovuttaa tarkastetut asiakirjat hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä asianmukaisine tili- ja
hallintokertomuksineen edelleen vuosikokoukselle esitettäviksi.

Vuosikokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous

10§
Vuosikokouksessa ja ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Vuosikokous pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus pitää sitä
tarpeellisena tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen tapahtuu vähintään yhdessä Porin seudulle leviävässä sanomalehdessä
julkaistulla ilmoituksella vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
6. Käsitellään tilintarkastajien lausunto ja hallituksen tämän johdosta mahdollisesti antama selvitys.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
8. Päätetään hallituksen ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
10. Valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle kolme (3) jäsentä.
11. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.
12. Päätetään liittymismaksusta ja jäsenmaksusta.
13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi.
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen tai ylimääräisen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen tulee saattaa asia kirjallisesti
hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokouskutsun lähettämistä.

Sääntöjen muuttaminen

12§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen

13§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään neljän viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä yhdistyksen tavoitteita vastaavaan toimintaan.

14§

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.